Loading...
 Start Page

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

φωτογραφία του παλαιού λιμένα Πατρών

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» των Πατρών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ).

Η ταχυδρομική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας Αρχή είναι:

Έδρα: Οδός Βαλτετσίου 1, Πάτρα ΤΚ 26223
Τηλ.: 2610312530
Fax.: 2610312535
E-mail: pelop@pelop.gr
Ιστοσελίδα: www.pelop.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ:
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ τηλ. 2610312530 ώρες 9.00 - 14.00

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: www.archcomp-patrasport.gr
E-mail διαγωνισμού: info@archcomp-patrasport.gr

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Εφημερίδα Πατρών «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η κατάθεση σχεδιαστικών προτάσεων που θα αναδείξουν τον χαρακτήρα της Πάτρας ως παραλιακή πόλη. Το παραλιακό της «μέτωπο» έχει μεταφερθεί σήμερα κάτω από τις λιμενικές κατασκευές του παλαιού λιμένα και πίσω από τους γραμμικούς έντονους χωρικά και λειτουργικά παράλληλους άξονες προς τη θάλασσα (οδικοί και σιδηροδρομικός), ασφυκτιά δε εντός του ιστορικού της κέντρου χωρίς να έχει άπλετη διέξοδο προς το φυσικό υγρό στοιχείο που την περιβάλλει σε όλη τη βορειοδυτική της πλευρά.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της περιοχής που καταλαμβάνει ο παλαιός λιμένας Πατρών. Ο στόχος είναι η αναβάθμιση και μετατροπή του αστικού χώρου της παραθαλάσσιας ζώνης μπροστά στο ιστορικό κέντρο της πόλης σε λειτουργικά και αισθητικά άρτια κοινόχρηστη έκταση αναψυχής συγχρόνως με τη δημιουργία νέων καινοτόμων χρήσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, είναι η ισχυροποίηση του ιστού σύνδεσης των πόλων ενδιαφέροντος που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν εντός της περιοχής μελέτης, με σκοπό τη δημιουργία πολυχρηστικών και πολυποίκιλων χώρων στάσης, παραμονής, δραστηριοποίησης και περιπάτου καθώς και η αισθητική αναβάθμιση του τοπίου, των κτισμάτων και των κατασκευών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αξιοποίηση των παλαιών ή δημιουργία και νέων κτιρίων με νέες χρήσεις, αλλά και ενός κτιρίου μουσείου για την ιστορία της πόλης, το οποίο θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης των κατοίκων και των επισκεπτών. Επίσης, η διευθέτηση των ροών πεζών και τροχοφόρων και οι καινοτόμες δράσεις για το περιβάλλον θα αναμορφώσουν τον αστικό χώρο της περιοχής του παλαιού λιμένα Πατρών.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανοικτός Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Ιδεών, ενός σταδίου, µίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείµενες σχετικές διατάξεις και διεξάγεται σύµφωνα µε την απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β'/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών µε απονοµή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και όσοι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3316/2005.

Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπομένων βραβείων και χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να λάβει μέρος μόνο με μία συμμετοχή.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι παρεµβάσεις πρέπει να αποτελούν συνολικές προσεγγίσεις, ώστε να επιτρέπουν διαφορετικούς χειρισµούς στα θέµατα ανάκτησης του δηµόσιου χώρου, επίσης οφείλουν να αποδώσουν την αναγνωρίσιµη ταυτότητά της πόλης μέσω του επαναπροσδιορισμού της και να ενεργοποιούν σε µικρή κλίµακα υπολανθάνουσες δυναµικές της ευρύτερης περιοχής αναφοράς τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

Λειτουργική αναβάθµιση / Αισθητική αναβάθµιση / Περιβαλλοντική αναβάθµιση (βιοκλιµατική, ενεργειακή, αειφορική προσέγγιση) / Τεχνολογική αναβάθµιση / Υλοποιησιµότητα-Κατασκευασιµότητα / Πρωτοτυπία (καινοτοµία)

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 17η Μάη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του ΣΑΝΑ στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΕ στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00 στη διεύθυνση: Οδός Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα 26222. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που απεστάλησαν στα γραφεία του ΣΑΝΑ στο κτίριο του TEE/TΔΕ στην παραπάνω διεύθυνση, µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταµελής και θα υποστηρίζεται από γραμματεία. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

  • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» με τον αναπληρωτή του(υποδεικνυόµενοι από τη Διοργανώτρια Αρχή σε συνεργασία με τον ΣΑΝΑ).
  • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής με τον αναπληρωτή του.
  • Τρεις κριτές με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ. 28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού µε το αντικείμενο του διαγωνισµού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί µε κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ.

 

Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. περ. ιβ΄ του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α).

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία βραβεία.

Το πρώτο βραβείο θα λάβει 9.000 Ευρώ,

το δεύτερο βραβείο θα λάβει 6.600 Ευρώ

και το τρίτο βραβείο θα λάβει 4.400 Ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή θα κληθεί να προτείνει και τρείς εξαγορές (επαίνους) με χρηματικό έπαθλο 500 Ευρώ έκαστος.

Επί των παραπάνω ποσών θα καταβληθεί επιπλέον και ο αναλογών ΦΠΑ. Τα βραβεία απονέµονται στην οµάδα, αλλά το χρηµατικό ισόποσο καταβάλλεται είτε στον υπεύθυνο αρχιτέκτονα της οµάδας (ο οποίος ορίζεται εγγράφως από όλα τα µέλη της οµάδας) είτε κατανέµεται στους αρχιτέκτονες µέλη της οµάδας σύµφωνα µε τον υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η γλώσσα του διαγωνισμού θα είναι η Ελληνική.

Η Αναλυτική Προκήρυξη με το Τεύχος Τεχνικών Πληροφοριών με τα προσαρτήματά του, του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.archcomp-patrasport.gr, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.pelop.gr και στην ιστοσελίδα του ΣΑΝΑ www.sana.gr .

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν επίσης να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής: Οδός Βαλτετσίου 1, Πάτρα τις ώρες 10.00 -14.00, από 15/01/2016 έως 15/02/2016.

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, της Διοργανώτριας Αρχής και του ΣΑΝΑ και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ/ΠΕΑ, της περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας και του ΥΠΕΝ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2018 pelopanaptixi.gr